1.
Ariel NY. Fußspuren eines gaonäischen Midrasch zu Hiob (32:11) in Samuel b. Ḥofnis neu entdecktem Fragment (CUL T-S Ar. 46.156) – Kitāb lawāzim al-Ḥukkām . JNDF [Internet]. 10. September 2020 [zitiert 14. April 2024];1. Verfügbar unter: https://judaica.ch/article/view/1.3